Petitie: Natuurherstel voor de Leievallei moet!

De Vlaamse regering besliste in 2006 om 500 ha natuur te herstellen in het kader van het ‘Rivierherstel Leie’, als onderdeel van een Europees project. Eind 2014 wordt deze doelstelling ter compensatie van de infrastructuurwerken voor een verbeterde doorvaart plots verminderd naar 300 ha.

Wij kunnen niet akkoord gaan met deze eenzijdige koerswijziging van de huidige regering en eisen dat de beloofde 500 ha effectief gerealiseerd worden in deze natuurarmste regio van Vlaanderen.

Wij willen meer natuur in de buurt om te genieten, om in te wandelen en tot rust te komen. Genoeg kale, grijze landschappen! Help de Leie, zodat onze kleinkinderen nog weten wat échte natuur is!

Voer hieronder je gegevens in en vraag aan ministers Schauvliege en Weyts om de beloofde 500 ha natuurherstel in de Leievallei uit te voeren. Men beweert dat er immers geen draagvlak is voor 500ha. Wij, natuurverenigingen, willen het tegendeel bewijzen met o.a. deze petitie op: www.helpdeleie.be

Tel de vogels in jouw tuin tijdens het Grote Vogelweekend

Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via de grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt!

In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015 minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar de huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse tuinen. De vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven van een echte winter en het betere noten-najaar van 2013.

Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude winterdagen.

Surf nu naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes!

Nieuwe natuur in Kortrijk

Natuurpunt Kortrijk sloot in oktober een samenwerkingsovereenkomst af met de stad Kortrijk voor meer natuur. Deze overeenkomst kwam er naar aanleiding van het verlies van de open ruimte op LAR zuid. Natuurpunt Kortrijk heeft steeds het verdwijnen van deze open ruimte betreurd en er zich tegen verzet. Toch kreeg het gebied, ondanks veel verzet, enkele jaren geleden een industriële bestemming, zonder dat daar iets tegenover stond.

Natuurpunt Kortrijk wil meer natuur en open ruimte voor de inwoners van de regio en heeft daartoe de samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Natuurpunt Kortrijk maakte harde afspraken met de Stad over de Leiemeersen-Kruiskouter, het Ghellinckpark (Bissegem) en de Venning in Kortrijk.

Voor de aankoop en ontwikkeling van deze gebieden wordt een Natuurfonds opgericht. Dit fonds wordt gespijsd met middelen van de ontwikkelaar en van de Stad. In totaal bedraagt dit 1,3 miljoen euro en het kan aangevuld worden met giften van anderen. Het Natuurfonds wordt beheerd door Natuurpunt Kortrijk en de Stad Kortrijk en kan uitsluitend ingezet worden voor de verwerving, ontwikkeling en inrichting van natuur in de 3 vermelde gebieden. Dit fonds komt niet in de plaats van reeds door de Stad geplande acties tijdens deze legislatuur.

Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter.

Natuurpunt is fier te kunnen stellen dat ze alle mogelijke inspanningen gedaan heeft om op verschillende locaties in Kortrijk extra natuur en waardevolle open ruimte bij te creëren. Natuurpunt Kortrijk zet zich in om de samenwerkingsovereenkomst volledig en consequent uit te voeren. Samen met andere partners zullen de 3 locaties tot waardevolle natuurgebieden worden uitgebouwd. De regio maakt een grote sprong voorwaarts met 45 hectare extra open ruimte en natuur.

Warm mee op voor de klimaattop! - 31 mei - Brussel

In december 2015 gaat de 21ste internationale klimaatconferentie door in Parijs en daar staat heel wat op het spel. Het is de bedoeling om in Parijs een globaal akkoord te sluiten over de aanpak van de klimaatverandering en over de inspanningen die de verschillende landen moeten leveren om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2°C te beperken.
De Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten stelden eind vorig jaar hun energieactieplan waarmee ze tegen 2020 de CO2 uitstoot willen doen dalen met 20% aan de hand van een aantal actiepunten. Kortrijk gaat nog een stapje verder en lanceerde deze week de klimaatcoalitie om iedereen mee te krijgen voor een beter leefmilieu.

En ook heel wat organisaties en verenigingen zetten zich mee in voor het klimaat. Bond Beter Leefmilieu warmt zich alvast op voor de klimaattop en grijpt hiervoor het loopevenement van het jaar, de 20 km door Brussel aan. Loop mee met de milieubeweging en zet tegelijk het klimaat in de kijker. Bond Beter Leefmilieu regelt de inschrijving, rugnummer en alle andere praktsiche zaken voor je.

meer info: http://www.bondbeterleefmilieu.be/

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.