Kennedybos

Historiek

Beschrijving
Grootte: 14 hectare
Ligging: ingang op de hoek van President Kennedylaan en Bruyningpad
Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Eigendom en beheer: Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse Gewest)
Fauna en flora: argusvlinder, zalmzwam, kleine bonte specht, fitis, zwartkop, zomereik, haagbeuk, berk, ratelpopulier, beuk, winterlinde, rietorchis en gevlekte orchis

Historiek

Met de aanleg van de E17 verdween heel wat groen. Tussen op- en afritten van de autowegen blijven vaak grote stukken grond liggen. Vandaar dat het Kennedybos ter compensatie van het verdwenen groen aangeplant werd. Met overtollige klei uit de uitgraving voor de aanleg van de E17 werd dit stuk restgrond van 14 hectare opgevoerd. Hierop werd dan in maart 1971 het bos aangeplant. Door de zwaarkleiige textuur van de grond stierf er veel plantgoed af. In maart 1978 vond een tweede poging plaats met opnieuw grote sterfte onder het plantgoed. Vrijgekomen plaatsen raakten echter stilaan begroeid met berk, meidoorn en wilg uit natuurlijke bezaaiing.

 

Beschrijving
Het Kennedybos heeft een grote natuurwaarde. Het bestaat uit meerdere biotopen (bos, bosrand, vijver, grasland). De biologische waarderingskaart omschrijft dit bos als "een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen". Een vijver omgeven door een rietkraag maakt deel uit van de grote verscheidenheid. Op botanisch vlak is het bos uniek, onder meer door een karakteristieke flora op de kalkrijke klei. Het Kennedybos is een bos van inheemse bomen zoals zomereik, haagbeuk, berk, ratelpopulier, beuk, winterlinde, ... Er werd destijds ook een kleine partij balsempopulier aangeplant, een uitheemse soort waarvan de geur het bos in het voorjaar vervult. De bosrand is heel gevarieerd en lokt vele insecten en vogels. We vinden er zowat alle mogelijke typische bosrandsoorten zoals: eenstijlige meidoorn, gewone vlier, kardinaalsmuts, wilde rozen, spork, sleedoorn, enz. Door de aanwezigheid van kalk in de bodem beschikte het Kennedybos over een schitterende basis voor de ontwikkeling van een specifieke, zeldzame flora gebonden aan kalkrijke grond. Begin jaren '80 waren er de ontdekkingen van een tiental soorten orchideeën (o.a. de grote muggenorchis, uniek voor onze streek). Nu vind je er nog veel rietorchis, gevlekte orchis, breedbladige wespenorchis en hondskruid. Je treft er vele diersoorten aan. Tal van vogelsoorten komen er tot broeden of vinden er voedsel in de jaarlijkse trekperiode. Naarmate het bos evolueert, verandert ook de vogelpopulatie. Waar we in de beginjaren nog soorten van 'open gebied met struweel of jong bos' aantroffen, zien we nu vooral typische soorten van de biotoop bos.

Het Kennedybos is belangrijk als:

  • overwinteringsgebied voor soorten als buizerd, sperwer, torenvalk, houtsnip, enz.
  • broedgebied voor o.a. torenvalk, bosuil, kleine bonte specht, fitis, zwartkop, enz.
  • rust- en foerageergebied voor wespendief, bruine kiekendief, bonte vliegenvanger, geelgors, boomklever, enz.
  • Sinds jaren is er in het Kennedybos een "konijnenwarande". Ook mol en egels zijn aanwezig in het bos. 
  • Dankzij de aanwezigheid van een poel met gezond water leven in het bos gewone pad, groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. 
  • In het bos zien we ook vlinders en andere insecten: hooibeestje, argusvlinder, donkere iepenuil, platte zweefvlieg, enz.
  • De werkgroep Mycologia inventariseerde reeds 282 soorten zwammen in het Kennedybos. Zwammen zijn ecologisch heel belangrijk: ze spelen een hoofdrol in het afbraakproces (saprofieten) of helpen bomen om beter te groeien (mycorrhizavormende symbionten). Zwammen vertellen ons veel over de gezondheid van een bos en over de luchtkwaliteit. Bij de waargenomen soorten onderscheiden we tal van bijzondere en zeldzame soorten als donkere watermelkzam, zalmzwam, lichtende prachtbekerzwam (enige waarneming in Vlaanderen), kurkentrekkermycena, enz.

Het bos heeft ook een belangrijke educatieve waarde. Natuurpunt Kortrijk organiseert er geregeld een geleide wandeling en gidst er ook scholen.

Het bos is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door ANB (Vlaams agentschap voor Natuur en Bos) meer info op: http://www.natuurenbos.be/ .

Het Kennedybos is sedert het ontstaan van de Gewestplannen en tot op vandaag ingekleurd als bosgebied. Het Kennedybos ligt ook in het "Groen Lint Zuid" dit is een groene gordel die goedgekeurd werd in de Afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied, het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk en het plan 'Groene Sporen', en dit over de gemeentegrenzen heen.

 

Purpersteeltjepurpersteeltje (foto Griet Santy)

pluimstaartmos (foto Griet Santy) Pluimstaartmos

 wandelingmossenKennedybosfotosGrietSanty mossenwandeling in het Kennedybos met Silvano

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.