Natuurfonds

In aanwezigheid van de heer Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt, werd op 13 november 2014 een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen stad Kortrijk en Natuurpunt. Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt Beheer vzw met het oog op de verwerving en inrichting van de bestemde of nog te bestemmen groengebieden: ‘Leiemeersen en de Kruiskouter' in Bissegem, ‘Ghellinckpark’ Bissegem en ‘Venning’ Kortrijk.

Het stadsbestuur van Kortrijk heeft een blijvende aandacht voor het behoud en of de ontwikkeling van open ruimte en natuur. Daarom kon er enkel sprake zijn van ontwikkeling van de industriezone LAR Zuid als er een ernstige natuurcompensatie is binnen de stadsgrenzen. Dat is vandaag het geval en wordt bekrachtigd met deze samenwerkingsovereenkomst.

Aan die compensatie werd hard gewerkt en ze bestaat uit een dubbele operatie:

 • de ontwikkeling van 3 nieuwe natuurgebieden en extra open ruimte,
 • de oprichting van een stedelijk Natuurfonds.

Deze beide initiatieven maken het voorwerp uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en Natuurpunt.

 

1. De ontwikkeling van 3 nieuwe natuurgebieden en bijkomende open ruimte: 46,5 hectare

De ontwikkeling van LAR Zuid neemt op Kortrijks grondgebied ongeveer 15 ha in. Ter compensatie wordt voor drie keer zoveel (46,5 hectare!) nieuwe natuur en open ruimte gezorgd.

27,5 hectare natuurontwikkeling door aankoop en inrichting:

 • 12,5 hectare Leiemeersen (zuidelijk gedeelte van de Kruiskouter),
 • 11 ha Ghellinck Bissegem,
 • 4,5 ha aan de Venning Kortrijk (omzetting van woonuitbreidingsgebied naar te ontwikkelen natuurgebied).
 • 19 hectare op de Kruiskouter in Bissegem (ten Noorden van Leiemeersen), waarvan de helft woonuitbreidingsgebied, wordt bestemd als open ruimte.

Het betreft telkens gebieden met een hoge natuurwaarde.

De ontwikkeling van deze gebieden zal gebeuren met respect voor en in overleg met de landbouw.

Om dit te realiseren zal de stad de tijdige planningsinitiatieven nemen:

 • een partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Kortrijk met het oog op het beschermen en opwaarderen van de open ruimte in de projectgebieden 'Leiemeersen en Kruiskouter' en 'Venning',
 • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het geplande groengebied 'Venning',
 • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het beschermen en het opwaarderen van de open ruimte op de ‘Kruiskouter’ in Bissegem.

De locaties werden gekozen op voorstel van Natuurpunt Kortrijk en worden door Natuurpunt ook landelijk gesteund. Hierbij is het belangrijk om te melden dat het hier om de grootste natuur en open ruimte project gaat vanwege de stad sedert de inrichting van het Stadsgroen Marionetten (57 ha) in 2001-2006.

 

2. De oprichting van een Natuurfonds, primeur voor Vlaanderen

Voor de financiering van deze genomen beslissingen (exclusief planlast), wordt een Natuurfonds opgericht door Natuurpunt en de stad Kortrijk. Met het fonds worden gronden verworven en gebieden ingericht. Het gaat hier over een primeur voor Vlaanderen. De middelen van het ‘Natuurfonds’ kunnen in geen geval gebruikt worden voor engagementen die reeds gebudgetteerd zijn op de meerjarenplanning van de stad.

Het fonds zal gespijsd worden met € 1,3 miljoen aan middelen en zal daarenboven ook opengesteld worden voor bijdragen van particulieren en bedrijven voor door Natuurpunt erkende projecten. Er wordt ook maximaal ingezet op andere mogelijke inkomsten zoals subsidies van de Vlaamse overheid en Europese fondsen.

De € 1,3 miljoen wordt als volgt bijeengebracht:

 • € 700.000 in te brengen door de projectontwikkelaar van de transportzone LAR-zuid conform het akkoord met deze partij gesloten,
 • € 600.000 gegarandeerd door de stad en onder meer gefinancierd door extra onroerende inkomsten die de stad mag verwachten door de ontwikkeling van LAR-Zuid.

Kortrijk kiest er dus uitdrukkelijk voor om financiële compensaties en extra inkomsten in te zetten voor uitbreiding van natuur en dat via een fonds in cobeheer met Natuurpunt. De middelen kunnen dus niet voor andere doeleinden worden ingezet.

De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en neemt een einde nadat beide partijen in overleg zullen vastgesteld hebben dat volledige uitvoering werd gegeven aan de inhoud van deze samenwerking.

 

3. De landschappelijke omkadering van LAR Zuid

Kortrijk wil zich niet beperken tot de wettelijk voorziene bufferzone aan de Zuidkant van LAR Zuid (30 meter over de gehele breedte van de ontwikkeling). Daarom wordt ook voorzien in het realiseren – samen met de buurtbewoners – van een zachte buffer natuur tussen de zone LAR en het ondergelegen open landschap. Dit met herstel van trage wegen in de omgeving.

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.