15.000 handtekeningen bewijzen maatschappelijk draagvlak voor natuurherstel langs de Leie

 

juli 2015


Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie uit te voeren. De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege.

In het kader van de Leieverdieping (het Seine-Scheldeproject) heeft de Vlaamse regering zich in 2006 geëngageerd bij Europa om een deel van de schade aan de natuur van de voorbije decennia te herstellen. Naast een aantal infrastructuurwerken die nodig zijn voor de binnenvaart, voorzag het plan ook om de natuur in de riviervallei te herstellen. Er werd beslist om daartoe 500 hectare watergebonden natuur in een 10-tal projecten langs de rivier in te richten. Een welgekomen verademing voor één van de meest gekanaliseerde rivieren in de natuurarmste regio van Vlaanderen.

Eind 2014 maakte de regering bekend dat ze 500 ha natuurherstel in het oorspronkelijk zoekgebied tussen Deinze en de Franse grens wil herleiden tot 300 ha. De regering maakte kenbaar te twijfelen of er wel voldoende publiek draagvlak was voor een dergelijk ambitieus natuurherstelproject en enkele lokale politici voerden zelfs openlijk campagne tegen het natuurherstel.

Nochtans is het project Rivierherstel Leie een unieke en éénmalige kans om de resterende natuur en gave landschappen langs de Leie te herstellen en te beschermen tegen verdere aftakeling. En dat is meer dan nodig. Dit is een kans om de aantrekkelijkheid de hele regio opnieuw te verbeteren voor jonge mensen, toeristen en lokale ondernemers. Ook voor de natuur zelf is dit een belangrijke kans: voor het eerst in dertig jaar krijgt die opnieuw ademruimte. Wie de fiets neemt tussen Wervik en Gent stelt vast hoe op veel plaatsen de Leievallei vervangen is door industrieterreinen, bebouwing en industriële landbouw. Er blijft niet veel meer over van de “Golden River”.

Het is één voor twaalf voor de Leievallei en Natuurpunt vindt het dan ook onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering overweegt om het voorziene natuurherstel in te krimpen met 40 procent en zelfs bepaalde natuurgebieden in de streek te schrappen. De Leiestreek heeft dringend nood aan meer groen en meer natuur en de massale steun voor onze oproep toont aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor het natuurherstel in de Leievallei.

De oproep met meer dan 15.000 handtekeningen werd vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege. Eerstdaags zal de petitie ook overhandigd worden aan minister Ben Weyts, minister van Mobiliteit en Openbare werken. Natuurpunt vraagt, samen met de 15.000 ondertekenaars, aan de Vlaamse regering om het voorziene natuurherstel van 500 ha uit te voeren binnen de voorziene termijn.

Ook alle streekpolitici krijgen de handtekeningen bezorgd met een oproep om hun steun te betuigen aan dit belangrijk project voor de toekomst van de streek.

Meer info op www.helpdeleie.be

Bokkenorchis

juni 2015
Een bijzondere waarneming in Kortrijk: 4 bokkenorchissen (Himantoglossum hircinum). Dit is een uiterst zeldzame plant in Vlaanderen, die we al een aantal jaren in Kortrijk kunnen bewonderen.

Bokkenorhis

Natuurpunt Kortrijk koopt eerste stukje Ghellinck

juni 2015

Het OCMW Kortrijk verkocht 4,5 hectare grond liggend in natuurgebied de Ghellinck aan Natuurpunt Kortrijk. De aankoop wordt voor een deel bekostigd met de middelen uit het Groenfonds. Dat fonds werd ter compensatie voor de ontwikkeling van LAR-zuid opgericht. Het is een eerste belangrijke stap in het nakomen van de engagementen die de stad Kortrijk aanging naar aanleiding van het ontwikkelen van LAR-zuid, namelijk meer natuur in Kortrijk en in het bijzonder in Bissegem. 

Het Ghellinckgebied krijgt een gepaste groene invulling. Hoe het er precies zal uitzien, wordt in samenspraak tussen de stad, Natuurpunt en stakeholders beslist. Zo werken stad, OCMW en Natuurpunt Kortrijk aan een fijne, groene en gezonde omgeving voor iedereen: voor gezinnen en ouderen die graag in de stad wonen maar nood hebben aan een groene omgeving om tot rust te komen en te ontspannen en voor kinderen uit de omliggende scholen, jeugdbewegingen en de buurt die nood hebben aan speelruimte.

Natuurpunt Kortrijk, waarvan bijna 1000 gezinnen lid zijn, is blij met de aankoop van de natuurgronden. Het veilig stellen van natuur in combinatie met een stevige verbetering van de leefomgeving voor de buurtbewoners is één van de belangrijke doelstellingen.

persvoorstelling24juni2015persvoorstelling24juni2015Ghellinck1

Wandeling naar de monding van de Heulebeek

juni 2015

Op zaterdag 20 juni 2015 volgden een 70-tal wandelaars de Heulebeek tot aan zijn monding in de Leie. De start was in Heule en de tocht ging langs drukke en minder drukke wegen, mooie natuurgebieden en een avontuurlijke beekvallei. Enkele gidsen gaven onderweg wat uitleg over de natuur en geschiedenis.

 Heulebeekmondingjuni2015Heulebeekwandelingjuni2015

 

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.