Nieuwe natuur in Kortrijk

Natuurpunt Kortrijk sloot in oktober een samenwerkingsovereenkomst af met de stad Kortrijk voor meer natuur. Deze overeenkomst kwam er naar aanleiding van het verlies van de open ruimte op LAR zuid. Natuurpunt Kortrijk heeft steeds het verdwijnen van deze open ruimte betreurd en er zich tegen verzet. Toch kreeg het gebied, ondanks veel verzet, enkele jaren geleden een industriële bestemming, zonder dat daar iets tegenover stond.

Natuurpunt Kortrijk wil meer natuur en open ruimte voor de inwoners van de regio en heeft daartoe de samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Natuurpunt Kortrijk maakte harde afspraken met de Stad over de Leiemeersen-Kruiskouter, het Ghellinckpark (Bissegem) en de Venning in Kortrijk.

Voor de aankoop en ontwikkeling van deze gebieden wordt een Natuurfonds opgericht. Dit fonds wordt gespijsd met middelen van de ontwikkelaar en van de Stad. In totaal bedraagt dit 1,3 miljoen euro en het kan aangevuld worden met giften van anderen. Het Natuurfonds wordt beheerd door Natuurpunt Kortrijk en de Stad Kortrijk en kan uitsluitend ingezet worden voor de verwerving, ontwikkeling en inrichting van natuur in de 3 vermelde gebieden. Dit fonds komt niet in de plaats van reeds door de Stad geplande acties tijdens deze legislatuur.

Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter.

Natuurpunt is fier te kunnen stellen dat ze alle mogelijke inspanningen gedaan heeft om op verschillende locaties in Kortrijk extra natuur en waardevolle open ruimte bij te creëren. Natuurpunt Kortrijk zet zich in om de samenwerkingsovereenkomst volledig en consequent uit te voeren. Samen met andere partners zullen de 3 locaties tot waardevolle natuurgebieden worden uitgebouwd. De regio maakt een grote sprong voorwaarts met 45 hectare extra open ruimte en natuur.

Warm mee op voor de klimaattop! - 31 mei - Brussel

In december 2015 gaat de 21ste internationale klimaatconferentie door in Parijs en daar staat heel wat op het spel. Het is de bedoeling om in Parijs een globaal akkoord te sluiten over de aanpak van de klimaatverandering en over de inspanningen die de verschillende landen moeten leveren om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2°C te beperken.
De Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten stelden eind vorig jaar hun energieactieplan waarmee ze tegen 2020 de CO2 uitstoot willen doen dalen met 20% aan de hand van een aantal actiepunten. Kortrijk gaat nog een stapje verder en lanceerde deze week de klimaatcoalitie om iedereen mee te krijgen voor een beter leefmilieu.

En ook heel wat organisaties en verenigingen zetten zich mee in voor het klimaat. Bond Beter Leefmilieu warmt zich alvast op voor de klimaattop en grijpt hiervoor het loopevenement van het jaar, de 20 km door Brussel aan. Loop mee met de milieubeweging en zet tegelijk het klimaat in de kijker. Bond Beter Leefmilieu regelt de inschrijving, rugnummer en alle andere praktsiche zaken voor je.

meer info: http://www.bondbeterleefmilieu.be/

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.